Barn og oppseding før og nå. Foredrag ved Ellen Schrumpf torsdag 2. mars kl 19.

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det er så mange spørsmål som svirrar i vår tid: Kvifor er dagens foreldre så slitne og kvifor får dei så få born? Kvifor er det så komplisert og ressurskrevande å vere foreldre i dag? Kva er et med den oppveksande slekt som blir omtalt som «generasjon prestasjon» og «generasjon perfekt»? Kvifor er den psykiske helsa til born og unge stadig oppe på den politiske dagsorden?
Ellen Schrumpf er historikar, og meiner at for å forstå vår eiga tid, kan det vere klargjerande å gå tilbake i tid. Tema for dette foredraget er livet i familien, foreldreskapet og barndom og oppvekst i Noreg på 1950- og 60-talet, og Schrumpf vil diskutere korleis vi kan forstå vår eiga tid i relasjon til foreldreskap og barneoppseding i etterkrigstida.
Foredrag ved Ellen Schrumpf torsdag 2. mars kl 19. Servering av kaffi og kake. Inngangspengar kr 100.